Mnenja strokovnjakov

Vibro terapijo z izdelkom Tobiar priporočajo strokovnjaki, ki se vsakodnevno srečujejo s posledicami porušenega ravnotežja.
Sodelovali smo v projektu Po kreativni poti do znanja z Univerzo v Ljubljani (Medicinska
fakulteta in Zdravstvena fakulteta Oddelek za fizioterapijo).

JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020, 2. odpiranje

 

KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

 

Navodila

 

 1. Številka pogodbe: navedite številko pogodbe o sofinanciranju, ki jo je prejel samostojni visokošolki zavod oz. univerza.
 2. Podatki o projektu

2.1 Osnovni podatki

 • Šifra projekta: navedite šifro projekta.
 • Naziv projekta: navedite polni naziv projekta kot je bil naveden v vlogi.
 • Akronim: navedite akronim projekta, v kolikor ga uporabljate.
 • Izvajalec/nosilec projekta: navedite samostojni visokošolski zavod oz. univerzo ter članico univerze, v okviru katere se projekt izvaja.
 • Trajanje projekta: navedite dejanska datuma obdobja izvajanja projekta.
 • Partner 1: navedite gospodarsko družbo oz. samostojnega podjetnika, ki je sodeloval pri izvedbi projekta kot partner 1. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave partnerja 1, navedite oba.)
 • Delovni mentor 1: navedite delovnega mentorja prvega partnerja, ki je sodeloval pri projektu. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave delovnega mentorja 1, navedite oba.)
 • Partner 2: navedite organizacijo z (ne)gospodarskega ali družbenega področja, ki je sodelovala pri izvedbi projekta kot partner 2. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave partnerja 2, navedite oba.)
 • Delovni mentor 2: navedite delovnega mentorja drugega partnerja, ki je sodeloval pri projektu. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave delovnega mentorja 2, navedite oba.)
 • Pedagoški mentor/ji: navedite pedagoškega mentorja, ki je izvajal projektne aktivnosti. (v primeru več vključenih pedagoških mentorjev, jih ustrezno dodajte, tudi v kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjav.)

Za ostale točke poročila so morebitna dodatna kratka navodila navedena znotraj poročila.

 

Končnemu poročilu sodi tudi izjava, ki se nahaja ob koncu dokumenta, katero je potrebno obvezno izpolniti in priložiti h končnemu poročilu.

 

Izstavitev končnega poročila

Ob zaključku projekta je zavod dolžan predložiti končno poročilo, ki vsebuje poročilo o vsebinskem izvajanju projekta ter o doseženih ciljih, skladno z načrtom v vsebinski zasnovi projekta.

Rok za predložitev končnega poročila je ob izstavitvi zadnjega zahtevka za sofinanciranje (ZzS), to je 21. 8. 2019.

 

Način oddaje končnega poročila

Končno poročilo s pripadajočo dokumentacijo se oddaja v tiskani ali elektronski obliki. Skupaj z zadnjim ZzS se posreduje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana s pripisom »ZzS - PKP«. Če zavod  zadnji ZzS (skupaj s končnim poročilom) pošlje  priporočeno po pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje na pošto. Če zavod zadnji ZzS (skupaj s končnim poročilom) ne pošlje priporočeno, se za dan prejema šteje dan prejema ZzS (skupaj s končnim poročilom) na skladu.

 

Priloga 9: KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

JAVNI RAZPIS

PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM

V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU

– PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020

 

v okviru

 

 Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in se življenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

 

 1. Številka pogodbe: 11081-27/2018

 

 1. PODATKI O PROJEKTU

 

 • OSNOVNI PODATKI

 

Naziv projekta

Strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke pri delu z računalniško miško

Akronim projekta

Ergostres in miška

Izvajalec/nosilec projekta

Nejka Potčnik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Trajanje projekta

od: februar 2019

do:junij 2019

Partner 1

(gospodarska družba oz. s.p.)

PRAVI UM, proizvodnja lesnih in drugih izdelkov, d.o.o.

Delovni mentor - 1

Ime in priimek: Maja Rajterič

Funkcija: direktor

Partner 2

(organizacija z gospodarskega ali družbenega področja)

 

Delovni mentor - 2

 

Ime in priimek:

Funkcija:

Pedagoški mentor/ji

Ime in priimek: Nejka Potočnik

Zavod/članica: Medicinska fakultetam UL

Ime in priimek: Miroljub Jakovljević

Zavod/članica: Zdravstvena fakulteta, UL


 • Seznam sodelujočih študentov

(Navedete vse študente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stroške (v kolikor je v času trajanja projekta prišlo do zamenjave študenta navedite oba).

 

Ime in priimek študenta

Zavod/članica, kjer je študent vpisan

Naziv študijskega programa

Bolonjska stopnja študija

Vključeni od do

Žan Malek Petrovič

Medicinska fakulteta

medicina

2.

februar

junij

Ema Ahačič

Medicinska fakulteta

medicina

2.

februar

junij

Maja Smolej

Zdravstvena fakulteta

fizioterapija

1.

februar

junij

Domen Mravinc

Zdravstvena fakulteta

fizioterapija

1.

februar

junij

Urška Oprčkal

Teološka fakulteta

Zakonska in družinska terapija

2.

februar

junij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko zasnovo projekta (neustrezna področja izbrišite oz. odebelite ustrezno):

 

00 - Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

01 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

02 - Umetnost in humanistika

03 - Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

04 - Poslovne in upravne vede, pravo

05 - Naravoslovje, matematika in statistika

06 - Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

07 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

08 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

09 - Zdravstvo in socialna varnost

10 - Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

 

 


 

 • Povzetek projekta:

 

V delovnem procesu se danes, ko vemo, da je človekovo dobro počutje temeljno za njegovo učinkovitost na delovnem mestu, uveljavlja načelo nujnosti zmanjševanja ergonomskega stresa zaradi dela. To pomeni, da se iščejo metode in strategije za obvladovanje ergonomskega stresa pri delu. Če gre za prisilne drže, ki so vsakodnevne in vezane celo na prostočasne dejavnosti, kot je to npr. uporaba računalniške miške (RM), je potreba po tovrstnih učinkovitih pripomočkih tem večje. Pri podjetju Pravi um so v ta namen skonstruirali ergonomsko pomagalo Tobiar, lesen podstavek, ki prenaša svoje vibracije na roko v prisilni drži. Da bi dokazali, da to ergonomsko pomagalo učinkovito zmanjšuje ergonomski stres zaradi prisilne drže roke pri delu z RM, s tem projektom smo opredelili učinkovitost uporabe tega pomagala z objektivnimi fiziološkimi mertvami, fizioterapevtsko obravnavo in anketiranjem ter določiti strategije uporabe, ki vodijo do želenega učinka. Cilji projekta so bili

1. ugotoviti, kako se spreminjajo fiziološki kazalci ergonomskega stresa, povezanega s prisilno držo roke, med dlje časa trajajočo akutno uporabo RM  pri ljudeh, ki sicer niso izpostavljeni kronični prisilni drži roke

2. ugotoviti, kako se spreminjajo fiziološki kazalci ergonomskega stresa, povezanega s prisilno držo roke med dlje časa trajajočo akutno uporabo RM pri ljudeh, ki so izpostavljeni kronični prisilni drži roke

3. opisati najpogostejše težave, ki se brez ustreznih pomagal pojavljajo pri ljudeh, katerih delo je povezano s kroničnim vzdrževanjem prisilne drže roke zaradi uporabe RM

4. ugotoviti pozitivne učinke uporabe ergonomskega pomagala Tobiar na objektivne (fiziološke) in subjektivne kazalce ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke

5. opisati optimalno strategijo redne uporabe ergonomskega pomagala Tobiar, ki bi varovala pred pojavnostjo simptomov, ki kažejo na neugodne učinke prisilne drže roke pri uporabi RM

Izziv tega projekta je bil, piskati ustrezne merilne metode v fizologiji, medicini oziroma fizioterapiji, s katerimi bi lahko objektivno ocenili učinkovitost uporabe pomagala Tobiar za preprečevanje pojavljanja težav v zapestju zaradi dolgitrajne uporabe RM na delovnem mestu ter z anketami opredeliti, kako težave zaradi prisilne drže roke pri delu z RM vplivajo na učinkovitost, javljanje napak in doživljanje dela.

Na podlagi tega bo podjetje Pravi um dobilo objektivne informacije o potrebi trga po tem izdelku, o njegovi objektivni učinkovitosti ter na podlagi ugotovitev pripomoček izpopolnilo oziroma te ugotovitve uporabili pri razvijanju novih podonbnih produktov.

Naši rezultati so pokazali, da delo vezano na dolgotrajno uporabo RM pri delavcih v nekaj letih povzroča opazne in moteče težave v zapestju, ki vplivajo na učinkovitost in natančnost dela, delavci se spopadajo z bolečino in zaradi tega delo doživljajo kot stresno. Uporaba vibracij z napravo Tobiar je pri delavcih s težavami dobro sprejeta, vendar opisujejo določene pomanjkljivosti, ki so moteče glede redne uporabe. Pokazali smo fiziološko učinkovitost redne enomesečne uporabe Tobiarja, saj pri redni uporabi pride do boljše oksigenacije prstov na delovni in tudi na kontralateralni roki ter na krajši čas šrevajanja živčnega impulza po motorični veji n.medianusa. Prav tako smo pokazali, da se obseg giba v zapestju pri redni uporabi pripomočka izboljša, bolečine pa se zmanjšajo, delo se izkaže za bolj učinjkovito in manj stresno.

 

 • Izvajanje projekta:

 

Projekt smo večinoma izvajali v laboratorijih Inštituta za fiziologijo, Medicinske fakulteta UL, kjer smo lahko izvajali meritve mikrocirkulatornih parametrov (laser doplerski pretok krvi v mikrocirkulaciji, temperatura kože, oksigenacija tkiva, arterijski tlak, hitrost potovanja živčnega impulza po motoričnem živcu), . V prvi fazi smo spoznali produkt podjetja Tobiar, poiskali literaturo o vplivu vibracij na kardiovaskularni sistem. V drugi fazi projekta smo sestavili nabor objektivnih kazalcev ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke pri uporabi RM ter sestavili protokol preprostih fizioloških meritev, s katerimi bi te kazalce objektivno ovrednotili, pripravili fizioterapevtske teste gibljivosti zapestja in oblikovali ankete o prisotnosti in spoprijemanju s težavami zaradi uporabe RM na delovnem mestu.  V tretji fazi so študentje na sebi izmerili spreminjanje omenjenih parametrov med uporabo RM ter raziskali vpliv uporabe pomagala na spreminjanje teh parametrov. V četrti fazi smo poiskali ljudi, pri katerih se že pojavljajo težave zaradi prisilne drže roke pri uporabi RM ter opredelili objektiven in subjektiven učinek uporabe ergonomskega pomagala Tobiar po enomesečni redni uporabi pripomočka na delovnem mestu. Meritve fizioloških parametrov, fizioterapevtsko obravnavo in anketiranje smo izvedli pred in po enomesečni redni uporabi Tobiarja. Študenti so se naučili, kako objektivno, s fiziološkimi in fizioterapevtskimi parametri, ovrednotiti ergonomski stres v predelu roke ter ga primerjali s subjektivnim ovrednotenjem, ki so ga povzeli iz opravljenega anketiranja. Uporabljali so metode za lasersko merjenje pretoka krvi, za merjenje kožme temperature, za merjenje prekokožne oksigenacije ter elektromiografijo za merjenje hitrosti potvanja živčnega impulza skozi karpalni kanal. Naučili so se zajemanja podatkov s programom WINDQ in analize dobljenih podatkov z WINDQdata analysis programom. Naučili so se sestavljati ankete in jih ovrednotiti. Vse podatke so tudi statistično obdelali (program SigmaStat).

 

 • Rezultati projekta:

 

Rezultati projekta: 1. pretok krvi v mikrocirkulaciji na delovni roki, ki je bila tretirana z uporabo Tobiarja med vibracijo obeh frekvenc,   na prsti in na podlakti naraste, vendar samo na podlakti statistično značilno ( p manj kot 0,05). Po enomesečni redni uporabi vibracija (Tobiarja) se mikrocirkulacija na prstu delovne roke ne odzove na vibracije s povečanjem pretoka, na podlakti pa in to statistično značilno. 2. Srednji arterijski krvni tlak se je pri preiskovancih, ki so en mesec redno uporabljali tobiar statistično značilno znižal v mirovanju, med vibracijami se ni spremenil. 3. Temperatura kože na prstih in na podlakti se po enomesečni redni uporabi vibracij statistično značilno zniža in se med vibracijami ne spreminja. 4. Mikrocirkulatorni pretok na kontralateralni roki se na prstih po redni uporabi Tobiarja med vibracijami poveča, vendar ne statistično značilno. Statistično značilno pa se poveča mikrocirkulatorni pretok na podlakti kontralateralne roke tako v mirovanju kot pri obeh frekvencah vibracij. 5. Temperatura kože na kontralateralni roki se tako na prstu kot na podlakti ne spremeni niti med vibracijami niti po enomesečni redni uporabi Tobiarja. 6. Statistično značilno se poveča oksigenacija prstov na delovni roke po enomesečni redni uporabi Tobiarja tako v mirovanju kot pri obeh frekvencah vibracij. Oksigenacija kože podlakti delovne roke se med uporabo Tobiarja obeh frekvenc poveča, enomesečna redna uporaba vibracij pa na to nima vpliva. 7. Čas prevajanja živčnega impulza po motorični veji n.medianusa se po uporabi vibracij zmanjša, statistično značilno pa je to zmanjšanje po enem mesecu redne uporabe pripomočka. 8. Ljudje, ki pri svojem delu redno več let uporabljajo računalniško miško, imajo resne težave tako z bolečino in odrevenelostjo delovne roke, kot tudi z motenimi finimi gibi. To slabo vpliva na njihovo učinkovitost, varnost in pozitiven pristop k delu na delovnem mestu. 9. Uporaba pripomočka Tobiar je za preiskovance, ki pri svojem delu redno več let uporabljajo računalniško miško, obetaven pripomoček, vendar zaenkrat preveč moteč (vibracije se prenašajo na mizo, glasnost), da bi ga redno uporabljali pri delu. 10. Fizioterapevtsko testiranje 6 pasivnih gibov je pokazalo, da pri preiskovancih z omejeno gibljivostjo zapestja se po enomesečni redni uporabi pripomočka Tobiar obseg giba nekoliko poveča in pasivno gibanje sklepa postane nekoliko manj boleče. Ugotavljamo, da smo projekt uspešno izpeljali, študenti so se naučili precej novih metod merjenja, opravljanja testov funkcionalnosti zapestnega sklepa ter anketiranja, rezltati pa so velikega pomena tudi za sodelujočega partnerja na projektu, podjetje Pravi um, ki jih bo s pridom uporabil pri izpopolitvi in nadaljnjem razvoju pripomočka Tobiar in njemu podobnih novih produktov. Rezultati projekta vsekakor izkazujejo družbeno korist, saj smo z meratvami in anketami v okviru projekta dokazali, da lokalne vibracije roke z uporabo Tobiarja kljub nekaterim pomanjkljivostim pomembno izboljšajo težave delavcev, ki pri svojem delu redno uporabljajo RM. Ker so težave zaradi sindroma karpalnega kanala eden od vodilnih vzrokov za bolniški stačež pri pisarniških delavcih bi redna uporaba tega pripomočka v teh delovnih okoljih  lahko bistveno zmanjšala bolniške odsotnosti pisarniških delavcev, naprava pa bi se lahko uporabila tudi v preventivne namene in s tem prihranila sredstva za zdravljenje tovrstnih patologij.

 

 • Odstopanja od predvidenih aktivnosti

 

Izvedba projekta je v glavnem potekala po načrtih, težave, ki so se sproti kazale, smo v glavnem obvladali. Večja težava je bila edino uporaba metode elektromiografije za določanje hitrosti prevajanja živčnega impulza po motoričnem delu n.medianusa. Izkazalo se je, da napravo, ki smo jo imeli na voljo, včasih preveč motijo zunanji električni tokovi in takrat meritve niso bile mogoče. Tako smo zajeli v analizo le uporabne rezultate. V okviru obstoječih merilnih naprav smo postavili optimalen protokol spremljanja fizioloških kazalcev ergonomskega stresa zaradi prisilne držo roke pri uporabi računalniške miške tako pri ljudeh, ki sicer niso izpostavljeni kronični prisilni drži roke, kot pri tistih, ki so. Na težave smo naleteli pri preliminarnih analizah anket, ki spremljajo subjektivne kazalce ergonomskega stresa, saj smo dejavnike, ki jih je zaobjela anketa, težko objektivizirali. Pri tem smo si pomagali tako, da smo zasnovali nove ankete, ki že same po sebi vsebujejo parametrizacijo kazalca v obsegu od 0 do 4. Z navedenimi merilnimi metodami, ki so bile na voljo, se ne da izmeriti zelo majhnih subtilnih sprememb, ki jih lahko uporaba vibracij napravice Tobiar povzroči. Uporabljene merilne metode odkrivajo samo večje patofiziološke spremembe, za ugotavljanje manjših patofizioloških sprememb, ki se pojavijo še pred bolečino,  bi rabili bolj natančne naprave. Težave smo imeli pri iskanju prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni napravico Tobiar redno uporabljati, da bi lahko opredelili patofiziološko učinkovitost redne uporabe vibracij pri delu z računalniško miško. Kljub temu smo projekt učinkovito izpeljali.

 

 • Pridobljene kompetence, znanja in praktične izkušnje študentov

 

Navedite poklicno specifične kompetence, ki so jih študenti pridobili z vključitvijo v projekt, in način pridobitve kompetence (za vsakega študenta posebej).

 

Ime in priimek študenta

 

Žan Malek Pertovič

- spozna preproste merilne naprave v fiziologiji

- spozna ergonomsko pomagalo Tobiar podjetja Pravi um

- izvaja meritve fizioloških parametrov, ki sodelujejo pri prisilni drži roke zaradi uporabe računalniške miške

- izvaja meritve srčne frekvence

- uporablja računalniški program za zajem podatkov

- uporabi računalniški program za analizo podatkov

- statistično obdela rezultate

- kritično oblikuje strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke ob uporabi računalniške miške

Ema Ahačič

spozna preproste merilne naprave v fiziologiji

- spozna ergonomsko pomagalo Tobiar podjetja Pravi um

- izvaja meritve fizioloških parametrov, ki sodelujejo pri prisilni drži roke zaradi uporabe računalniške miške

- izvaja meritve srčne frekvence

- uporablja računalniški program za zajem podatkov

- uporabi računalniški program za analizo podatkov

- statistično obdela rezultate

- kritično oblikuje strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke ob uporabi računalniške miške

Maja Smolej

- spozna fizioterapevtske postopke za obravnavo zapestja

- spozna ergonomsko pomagalo Tobiar podjetja Pravi um

- spozna način fizioterapevtske obravnave prisilne drže roke

- izvaja funkcionalne teste zapestja

- analizira vpliv uporabe ergonomskega pomagala na fizioterapevtsko oceno

- spozna bolečinsko lestvico in njeno uporabo

- kritično oblikuje strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke ob uporabi računalniške miške

Domen Mravinc

- spozna fizioterapevtske postopke za obravnavo zapestja

- spozna ergonomsko pomagalo Tobiar podjetja Pravi um

- spozna način fizioterapevtske obravnave prisilne drže roke

- izvaja funkcionalne teste zapestja

- analizira vpliv uporabe ergonomskega pomagala na fizioterapevtsko oceno

- spozna bolečinsko lestvico in njeno uporabo

- kritično oblikuje strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke ob uporabi RM

Urška Oprčkal

- spozna ergonomsko pomagalo Tobiar podjetja Pravi um

- ob pomoči mentorjev sestavi anketo o percepciji ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke ob uporabi RM glede na počutje in delovno učinkovitost

- opravi anketiranje na izbranem vzorcu

- analizira rezultate ankete

- statistično obdela rezultate ankete

- sodeluje pri oblikovanju strategij za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke ob uporabi računalniške miške

 

 

 

 

 

 • Potencial uporabne vrednosti morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno podjetje (gospodarsko družbo oz. samostojnega podjetnika – PARTNER 1)

 

Podjetje Pravi um bo s pomočjo rezultatov izvedenega projekta lažje presodilo, ali je ergonomsko pomagalo Tobiar primerno za registracijo kot medicinski pripomoček, kar bi omogočilo dostopnost pomagala Tobiar uporabnikom. Lažje in bolj verodostojno bodo v podjetju lahko predstavljali svoj produkt in na podlagi pridobljenih rezultatov s pomočjo tega projekta lažje razvijali nove produkte s podobnimi učinki, predvsem z namenom preprečevanja bolezni, ki so povezane z ergonomskim stresom zaradi prisilne drže roke pri uporabi RM (sindrom karpalnega kanala) Podjetje bi s projektnim delom med študenti našlo potencialne sodelavce za delu v bodoče, ki jih potrebujejo pacienti s sindromom karpalnega kanala.

 

 • Izkazovanje družbene koristi morebitnih rešitev/rezultatov projekta

 

Z rezultati, ki so vsaj v grobem dokazali objektivno izboljšanje fizioloških parametrov, ki so povezani s prisilnimi držami in jih bomo dobili v okviru projektnega dela, sm postavili strategije za zmanjševanje stresa zaradi prisilne drže roke pri delu z računalniško miško. Podprli in popularizirali smo rabo ergonomskega pomagala za zmanjševanje neugodnih učinkov, bolečin in pojava s tem povezanih bolezni ob dolgotrajnem delu z računalniško miško. Vse to ima širši družbeni pomen v smislu manjšanja težav zaradi prisilne drže roke in zmanjševanja pojavnosti s tem povezanih bolezni (simptom karpalnega kanala) v širši populaciji. To po eni strani zmanjšuje stroške za zdravljenje ogroženih ljudi, izboljšuje kvaliteto življenja in izboljšuje delovno učinkovitost, ki je v sedanjem času zaradi velikih zahtev delodajalcev do delavcev nujna. Redna uporaba strategij, oblikovanih v tem projektu, je zagotovo poceni način doseganja teh ciljev, ki je dostopen širši skupnosti.

 • Izkazovanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva

 

 

Pedagoška mentorica, ki ima znanstvene in raziskovalne izkušnje z meritvami fizioloških parametrov kot so pretok krvi v mikrocirkulaciji, metabolizem, prisilne drže, je zaposlenim v podjetju Pravi um predstavila s fiziološkega stališča problem prisilne drže roke kot posledico uporabe RM pri delu z računalnikom. Pojasnila je načine, kako prisilna drža vpliva na spremembo fizioloških parametrov kot so prekrvavitev dela telesa v prisilni drži, metabolizem v tem delu telesa, potovanje živčnih impulzov in še posebej problem simptoma karpalnega kanala pri konkretni prisilni drži roke zaradi dela z RM. Razložila je vpliv vibracij na fiziološke dejavnike in vpliv lege roke na pojavljanje težav v zvezi s prisilno držo roke. Prenos znanj je bil namenjen vsem zaposlenim v mikro podjetju Pravi um.

Predstavnica podjetja Pravi um , ki že dolga leta v podjetju Tobiar inovativno išče ideje za ergonomske pripomočke, je bila vključena v pedagoški proces na Medicinski oziroma Zdravstveni fakulteti in sicer v okviru izbirnih vsebin ( Ergonomija) in je s tem prispevala k seznanjanju širše skupine študentov s projektnim delom in problemom ergonomskega stresa zaradi prisilne lege roke pri delu z RM. Predstavila je ergonomsko pomagalo Tobiar, njegove lastnosti in predviden način delovanja ter smernice, na podlagi katerih je bilo pomagalo izdelano. Predstavila je predvidene učinke vibracij na pojavljanje neprijetnega občutka, bolečine in s tem povezanih bolezni (sindrom karpalnega kanala) in predstavil nove izzive, ki si jih podjetje Pravi up postavlja v zvezi z enostavnimi načini preprečevanja omenjenih težav, še zlasti sindroma karpalnega kanala. Predstavil je raziskovalne izzive s strani podjetja Tobiar za morebitno sodelovanje v okviru diplomskih in magistrskih nalog.

 

 • Izkazovanje trajnosti rezultatov morebitnih rešitev/rezultatov projekta skozi medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks

Uspešna izvedba projekta Strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke pri delu z računalniško miško je pripeljala do trajnejšega sodelovanja podjetja Pravi um in Inštituta za fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, saj se bomo na podlagi rezultatov projekta, ki bodo pridobljeni z preprostimi fiziološkimi merilnimi tehnikami, lahko lotili resnejših skupnih raziskav o vplivu ergonomskih pomagal z vibracijo na pojavljanje bolezni, ki so posledica ergonomskega stresa ob prisilni drži roke pri delu z RM.  Nove, še boljše strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilnih položajev imajo velik pomen tudi za širšo družbo, saj bi s popularizacijo uporabe vsem dostopnih ergonomskih pomagal izboljšali kvaliteto življenja ljudi in delovno učinkovitost pri delu, kjer temeljno orodje predstavlja računalnik in RM. Študenti, sodelujoči v projektu, bodo lahko še naprej sodelovali s podjetjem. V študijski program Ergonomija smo dodali seminar, v katerem študenti spoznavaljo pomagala za preprečevanje sindroma karpalnega kanala.

 

 1. Prihodnost projekta

 

Vsekakor obstajajo možnosti nadaljnjega sodelovanja kot nadgradnje obstoječega projekta. Nadaljnje sodelovanje vidimo kot veliko prednost tako na Inštitutu za fiziologijo kot v podjetju Pravi um. Skupno sodelovanje bo potekalo predvsem v smislu razširjene klinične študije, ki bi nedvomno pokazala pozitivne učinke pomagala Tobiar na zdravje. Pri tem bi morali uporabiti še več merilnih tehnik in bolj natančne merilne pripomočke. Natančno bi morali oblikovati vključitvene in izključitvene parametre za sodelujoče v študiji, nadzirati njihovo redno uporabo ter izvajati dvojni slepi poskus. V ten nadaljnjih skupnih projektih bi lahko sodelovali tudi študenti v okviru diplomskih im+n magistrskih nalog.

 Izvajanje strateškega dokumenta zavoda

 

Projekt prispeva k uresničevanju ciljev Strategije Univerze v Ljubljani 2012-2020: Odlični in ustvarjalni na dveh strateških prednostnih področjih, in sicer »Uporaba znanja – tretja dimenzija univerze« ter »Izobraževanje (prenos znanja) družbeno odgovornih diplomantk in diplomantov«. Študenti UL, ki se vključujejo v projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom z namenom ustvarjalnega in inovativnega reševanja izzivov, preko prenosa znanj in uporabe raziskovalnih ter izobraževalnih dosežkov, razrešujejo družbene izzive in vplivajo na družbeni razvoj. Na ta način prispevajo k uresničevanju tretjega poslanstva Univerze v Ljubljani, da postane družbeno odgovorna univerza, poleg tega pa UL študijske programe prilagaja glede potrebe gospodarskega in javnega sektorja.

 

 

 

 

 

 Informiranje in obveščanje

 

Rezultate projekta nameravamo širši javnosti predstaviti v obliki članka v reviji Delo in varnost, ki jo izdaja Zavod za varstvo pri delu. Na predstavitev produkta s strani predstavnika podjetja Pravi um je bila povabljena širša javnost.

 

 


 

 

Izjava

 

 

S podpisom in žigom na tem obrazcu potrjujemo točnost in resničnost vseh podatkov, navedenih v končnem poročilu in vseh priloženih prilogah k njemu (npr. fotokopija oz. sken končnega izdelka) .

 

 

 

 

 

Kraj: Ljubljana

 

Datum: 3.7.2019

 

 

 

Ime in priimek ter podpis osebe, ki je pripravila poročilo: Nejka Potočnik 

 

 Strateški dokument!!!

 

Grafična analiza meritev na projektu PKP

čas potovanja živčnega impulza Tobiar

Transkutani parcialni tlak kisika na prstu in podlakti delovne roke

 

čas prevajanja impulza Tobiar

Pretok krvi na prstu in podlakti kontralateralne roke (brez miške, brez Tobiarja)

pretok krvi na podlakti

pretok krvi na podlakti

pretok krvi na prstu

pretok krvi na prstu

 

 

 

 

 

Pretok krvi na prstu in podlakti kontralateralne roke (brez miške, brez Tobiarja)  

Center za prenos tehnologije in inovacijInštitut Jožef Štefan
Smo člani mentorskega programa SIO 2018-2019 (Storitve so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvojMinistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije ter SPIRIT Slovenija, javne agencije), ki ga izvaja Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu "Jožef Stefan". Ponosni smo, da lahko sodelujemo s tako napredno institucijo v Sloveniji in skupaj še naprej stremimo k izboljšavam in boljši kvaliteti življenja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Spirit Slovenija
 
Pravi um d.o.o., Tobiar Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj
 
Olok je skupina strokovnjakov, ki se ukvarja z meritvami za doseganje optimalnih rezultatov pri športnem treningu in rehabilitaciji.